Algemene leveringsvoorwaarden Varodem NV

Met deze algemene leveringsvoorwaarden wil Varodem NV naar derden toe op duidelijke wijze aangeven dat het zich van deze voorwaarden wil bedienen.

Bankrekeningnummer
U kunt uw betalingen onder vermelding ons gestuurde rekeningnummer(s) overmaken op de ING Belgium t.n.v. Varodem S.A.

IBAN: BE67 3670 7267 5887
BIC: BBRUBEBB

Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Voorwaarden: de onderhavige Varodem-standaardvoorwaarden
  • Verkoper: Varodem NV (Varodem)
  • Koper: degene die de producten en/of werkzaamheden en diensten van verkoper afneemt

Artikel 1: Toepassingsgebied en algemeen

1.1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op het gehele handelsverkeer van Varodem NV (hierna te noemen de leverende partij) met de commerciële bestellende partij. Ze zijn in hun respectievelijk geldende versie eveneens van toepassing bij toekomstige overeenkomsten met de bestellende partij, ook al worden ze niet nog een keer apart vastgelegd, voor zover het om transacties gaat. Ze zijn eveneens van toepassing wanneer de bestellende partij bij het plaatsen van de opdracht verwijst naar eigen algemene voorwaarden, ook wanneer de leverende partij de geldigheid van deze voorwaarden in het specifieke geval niet apart afwijst. Zelfs wanneer de leverende partij verwijst naar een schrijven, dat handelsvoorwaarden van de bestellende partij bevat of naar dergelijke handelsvoorwaarden verwijst, betekent dit niet dat er akkoord wordt gegaan met de geldigheid van deze voorwaarden. Voor afwijkingen van de verkoopwaarden van de leverende partij is de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de leverende partij noodzakelijk.

De partijen sluiten een overeenkomst voor de verwerking van gegevens. De betreffende overeenkomst AVG proef en de wettelijk vereiste bijlagen kunnen op de website van de leverancier onder www.varodem.nl/gdpr worden ingekeken na een geslaagde aanmelding in het inloggedeelte. De partijen zijn het erover eens dat de overeenkomst voor gegevensverwerking inclusief bijlagen in deze vorm een bestanddeel wordt van de overeenkomst.

Artikel 2: Leveringsovereenkomst

2.1. Alle leveringen worden uitgevoerd door een verzenddienst, die hiertoe opdracht van de leverende partij heeft gekregen, en zijn op risico van de bestellende partij.

2.2. De leveringen worden geheel of gedeeltelijk opgeschort in gevallen van overmacht (hieronder zijn te verstaan omstandigheden en gebeurtenissen die bij een behoorlijke bedrijfsvoering niet verhinderd hadden kunnen worden), bij maatregelen in het kader van arbeidsconflicten, met name staking en uitsluiting en bij het optreden van onvoorziene belemmeringen waarop de leverende partij geen invloed heeft, bijvoorbeeld bedrijfsstoringen, vertragingen in de aanlevering van essentiële materialen. Dit is eveneens van toepassing wanneer deze omstandigheden zich bij derde leverende partijen voordoen. De leveringstermijn wordt verlengd overeenkomstig de duur van dergelijke maatregelen en belemmeringen. Voor de voornoemde omstandigheden is de leverende partij ook dan niet aansprakelijk als ze tijdens een reeds bestaande vertraging ontstaan. De leverende partij zal begin en einde van dergelijke belemmeringen in belangrijke gevallen zo spoedig mogelijk meedelen aan de bestellende partij.

2.3. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan alle beschrijvingen en afbeeldingen, tenzij ze uitdrukkelijk bindend verklaard zijn of een bepaalde aanvaardingstermijn bevatten. Constructie of vormwijzigingen die toe te schrijven zijn aan verbeteringen van techniek of wettelijke voorschriften, blijven tijdens de leveringstijd voorbehouden, tenzij het geleverde aanzienlijk gewijzigd wordt en de wijzigingen voor de bestellende partij redelijk zijn.

2.4. De leveringen die u van ons ontvangt, worden vanaf een bestelwaarde van € 20,00 – franco uitgevoerd. Wij berekenen echter verzendingskosten bij bestellingen tot € 20,00 ter hoogte van € 5,00. De kosten van speciale, door de bestellende partij gewenste verzenddiensten, berekent de leverende partij volledig door. Kostenstijgingen waarop wij geen invloed hebben, kunnen een wijziging van de genoemde bedragen tot gevolg hebben. Door ons uitgevoerde deelzendingen worden franco uitgevoerd.

2.5. Ziet de bestellende partij onrechtmatig van een eerder verstrekte opdracht af, dan kan de leverende partij, onverlet de mogelijkheid een hogere daadwerkelijke schadevergoeding geldend te maken, 15 % van de verkoopprijs eisen voor de ontstane verwerkingskosten van de bestelling en voor gederfde winst. Aan de bestellende partij blijft het recht voorbehouden aan te tonen dat de schade geringer is.

2.6. Maatwerk en/of speciale uitvoeringen kunnen niet geruild worden.

Artikel 3: Prijzen en betalingsvoorwaarden

3.1. De prijzen gelden af fabriek en in euro’s, vermeerderd met de telkens geldende wettelijke belasting toegevoegde waarde. Bij uw betaling kunt u van de volgende betalingstermijn gebruik maken:

  • netto binnen 60 dagen vanaf factuurdatum

Afspraken over betalingskortingen worden individueel gemaakt en vastgelegd in aanvullende leveringsvoorwaraden.

Bij betalingsverzuim van de bestellende partij, bijvoorbeeld als gevolg van overschrijding van de betalingstermijn, wordt met voorbehoud van indiening van een verdere schadevergoeding, rente ter hoogte van de bij de banken gebruikelijke debetrente berekend, echter minimaal 9 procent boven de respectievelijke wettelijke rente als bepaald in artikel 119 van Boek 6 van het Belgische Burgelijk Wetboek (Code civil).

Bij betalingsverzuim en gegronde twijfel aan de solventie of kredietwaardigheid van de bestellende partij, is de leverende partij – onverlet alle overige rechten – bevoegd om zekerheden of vooruitbetalingen van uitstaande leveringen te eisen en alle aanspraken uit de handelsovereenkomst per direct opeisbaar te stellen. Alleen onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde vorderingen en betwiste vorderingen die in staat van wijzen zijn, geven de bestellende partij het recht tot schuldvergelijking of achterhouding.

Artikel 4: Vrijwaring/uitsluiting van aansprakelijkheid

4.1. De geleverde goederen moeten na aflevering aan de bestellende partij of aan de door haar aan te duiden derde partij zorgvuldig worden onderzocht. De goederen gelden met betrekking tot duidelijk zichtbare gebreken of andere gebreken, die bij een onmiddellijk, zorgvuldig onderzoek zichtbaar zouden zijn geweest, als goedgekeurd door de bestellende partij, wanneer de leverende partij niet binnen zeven werkdagen na aflevering een schriftelijke reclamatie ontvangt. Met betrekking tot andere gebreken gelden de goederen als goedgekeurd door de bestellende partij, wanneer de reclamatie niet wordt ontvangen binnen zeven werkdagen na het tijdstip waarop het gebrek werd ontdekt; als het gebrek voor de bestellende partij bij normaal gebruik reeds op een vroeger tijdstip zichtbaar zou zijn geweest, dan is evenwel dit vroegere tijdstip bepalend voor het begin van de termijn voor reclamatie. Bij materiële gebreken aan de geleverde goederen heeft de leverende partij de plicht en het recht om binnen een redelijke termijn te kiezen of zij de goederen wil herstellen of vervangen. In geval van mislukken, d.w.z. de onmogelijkheid, onredelijkheid, weigering of nodeloze vertraging van de herstelling of vervanging, kan de bestellende partij de overeenkomst opzeggen of de aankoopprijs op redelijke wijze verlagen.

Afgekeurde goederen mogen alleen met uitdrukkelijke instemming van de leverende partij teruggestuurd worden. Om hygiënische redenen kan de leverende partij alleen gewassen goederen voor reparatie of verandering aannemen. De aansprakelijkheid van de leverende partij voor schadevergoeding op grond van contractuele, quasi-contractuele, strafrechtelijke of andere rechtsgronden wordt uitgesloten; dit geldt niet wanneer het gaat om overlijden, persoonlijk letsel of schade aan de gezondheid door een schending van de verplichtingen als gevolg van nalatigheid door de leverende partij of een schending van de verplichtingen als gevolg van opzet of nalatigheid door een assistent of wanneer het gaat om schade door een schending van de verplichtingen als gevolg van opzet of nalatigheid door de leverende partij of haar assistent of wanneer het gaat om schending van een wezenlijke verplichting voor het bereiken van het doel van de overeenkomst. In het laatste geval is de aansprakelijkheid in geval van lichte nalatigheid beperkt tot de voor de overeenkomst typische, voorzienbare schade.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

5.1. Tot aan de volledige betaling van de vorderingen van de leverende partij uit de handelsbetrekking met de bestellende partij blijven de verkochte goederen eigendom van de leverende partij. De bestellende partij is echter bevoegd in het kader van de normale bedrijfsuitoefening over de gekochte goederen te beschikken. Handelt de bestellende partij in strijd met de overeenkomst, met name bij betalingsverzuim, dan heeft de leverende partij na aanmaning het recht de goederen terug te nemen en is de bestellende partij verplicht ze terug te geven. Zowel de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud als de verpanding van het geleverde door de leverende partij gelden niet als annulering van de overeenkomst. De bestellende partij draagt nu reeds de uit doorverkoop van het geleverde voortvloeiende vorderingen ten aanzien van derden ter zekerheid aan de leverende partij over, en wel onafhankelijk van het feit of het geleverde zonder of na bewerking doorverkocht zijn.

De bestellende partij blijft echter ondanks deze overdracht gemachtigd de vordering te innen. De bevoegdheid van de leverende partij om de vorderingen zelf te innen blijft daardoor onaangetast; de leverende partij verplicht zich echter de vorderingen niet te innen zolang de bestellende partij zijn betalingsverplichtingen behoorlijk nakomt en niet in betalingsverzuim is. Is dit echter wel het geval, dan kan de leverende partij eisen dat de bestellende partij de overgedragen vorderingen en hun schuldenaars bekend maakt, alle voor de inning vereiste gegevens verstrekt, de bijbehorende documenten overhandigt en de schuldenaars (derden) in kennis stelt van de overdracht. De bestellende partij mag het geleverde noch verpanden noch als zekerheid in eigendom overdragen.

Bij verpandingen en beslaglegging of andere beschikkingen door derden dient de bestellende partij de leverende partij hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en hem alle informatie en documenten ter beschikking te stellen die voor de uitoefening van zijn rechten noodzakelijk zijn. Deurwaarders of derden dienen op het eigendomsvoorbehoud van de leverende partij gewezen te worden. Overstijgt de waarde van de zekerheden de vorderingen van de leverende partij met meer dan 20 %, dan zal de leverende partij op verzoek van de bestellende partij in zoverre zekerheden naar zijn keuze vrijgeven.

Artikel 6: Bepalingen inzake de verordening (EU) 2017/745

6.1. Verantwoordelijkheid van de leverancier en de besteller
In het toepassingsgebied van deze leveringsvoorwaarden neemt de leverancier de verantwoordelijkheid van de fabrikant overeenkomstig art. 2 nr. 30 van de verordening (EU) 2017/745 en de besteller de verantwoordelijkheid van de handelaar overeenkomstig art. 2 nr. 34 van de verordening (EU) 2017/745 op zich.

6.2. Plichten van de handelaar
De besteller verplicht zich ertoe de aan hem als handelaar toegekende plichten overeenkomstig art. 14 van de verordening (EU) 2017/745 na te leven.

6.3. Traceerbaarheid
Besteller en leverancier werken samen aan een gegarandeerde traceerbaarheid van het product. De besteller is overeenkomstig art. 25 punt 2. van de verordening (EU) 2017/745 verplicht om te garanderen dat gedurende een tijdsduur van tien (10) jaar nadat hij het laatste product heeft afgegeven, te allen tijde informatie kan worden verstrekt aan de bevoegde instantie met betrekking tot de herkomst en de afgifte van het product. Aldus verplicht de besteller zich ertoe voor deze informatieverstrekking een geschikte procedure in het leven te roepen en de procedure overeenkomstig punt 7.5.9 ISO 13485:2016 te documenteren. De besteller verplicht zich ertoe de voor de informatieverstrekking geschikte documentatie na afloop van de genoemde tien (10) jaar over te dragen aan de leverancier of deze op schriftelijk verzoek van de leverancier op een professionele wijze te verwijderen. De besteller verplicht zich ertoe de onder 6.3 bepaalde verplichtingen ook na te leven in gevallen waarin hij voor afloop van de genoemde tien (10) jaar de activiteit heeft gestaakt of wanneer er tegen hem een insolventieprocedure wordt geopend.

6.4. Ontvangst en documentatie van ervaringen, inzichten en overige informatie over het product
De besteller verplicht zich ertoe alle ervaringen en inzichten over het product, inclusief te verwachte ontwikkelingen en alle aan hem gerichte klachten of verslagen over mogelijke incidenten met betrekking tot het product vast te leggen en deze documentatie te bewaren gedurende een tijdsduur van tien (10) jaar. Aldus verplicht de besteller zich ertoe een geschikte procedure voor de ontvangst van dergelijke ervaringen, inzichten, klachten of verslagen over het product en voor de documentatie ervan in het leven te roepen en deze documentatie bij te houden volgens de laatste stand van zaken. De besteller verplicht zich ertoe de documentatie met betrekking tot ervaringen en inzichten over het product, inclusief te verwachten ontwikkelingen en alle aan hem gerichte klachten of verslagen na afloop van de genoemde tien (10) jaar aan de leverancier over te dragen of op schriftelijk verzoek van de leverancier op een professionele wijze te verwijderen. De besteller verplicht zich ertoe de onder 6.4 geregelde verplichtingen ook na te leven, wanneer hij voor afloop van de genoemde tien (10) jaar de activiteit heeft gestaakt of wanneer er tegen hem een insolventieprocedure wordt geopend.

6.5. Het doorgeven van ervaringen, inzichten en overige informatie aan de leverancier
De besteller verplicht zich ertoe alle ervaringen en inzichten over het product, inclusief de te verwachten ontwikkelingen en alle aan hem gerichte klachten of verslagen over mogelijke incidenten met betrekking tot het product onverwijld door te geven aan de leverancier of aan een door de leverancier aangewezen instantie. Het doorgeven dient schriftelijk aan Varodem NV, Rue d’Arlon 45, 6747 Saint-Léger, België te worden gedaan. In het geval van mogelijke zwaarwegende incidenten overeenkomstig art. 2 nr. 64 van de verordening (EU) 2017/745 dient het vooraf doorgeven per telefoon +32(0)632396 of email notification@varodem.com te gebeuren.

6.6. Reclame
De leverancier stelt al het materiaal ter promotie van het product (zoals bijv. teksten, omschrijvingen, merklogo’s, afbeeldingen en andere tekens) ter beschikking van de besteller, voor zover de besteller de promotie van het product uitvoert. De besteller verplicht zich ertoe bij de promotie van het product uitsluitend de door de leverancier verstrekte materialen te gebruiken.

Artikel 7: Retouren

7.1. Afgezien van de garantie biedt de leverancier om redenen van coulance de mogelijkheid om geleverde goederen te retourneren tegen vergoeding van de bestelwaarde of omruiling (retour), zonder dat de klant hier aanspraak op kan maken. Voor dergelijke retouren is in principe de voorafgaande toestemming van de leverancier en de aankondiging (aanmelding) vereist, waarbij ervan wordt uitgegaan dat de goederen in perfecte staat zijn. Het is niet mogelijk maatwerk, speciale ontwerpen, speciale uitvoeringen, producten in trendkleuren of modekleuren, te retourneren.

De geretourneerde goederen moeten in verkoopbare staat zijn (ongeopend, ongedragen, onbeschadigd en niet vuil). De leverancier behoudt zich een algemeen weigeringsrecht voor bij retouren. Bij het retourneren moet de besteller het bewijs van ontvangst van de goederen aan de leverancier overhandigen. Hiervoor is het vermelden van leveringsbonnummer en datum in de vorm van een kopie van de leveringsbon of de bijgevoegde overeenkomstige retourbon voldoende.

De leverancier neemt tot 90 dagen na leveringsdatum alleen goederen in de originele onbeschadigde verpakking terug. Voor retourzendingen tussen 91 en 180 dagen na leveringsdatum brengt de leverancier 20% van de nettobestelwaarde als administratiekosten in rekening. Een retourzending die 180 dagen na de leveringsdatum gebeurt, kan niet meer voor creditering of omruiling worden geaccepteerd. De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de besteller. Houd er rekening mee dat vervangproducten zoals pelottes, siliconenband en dergelijke uitsluitend binnen het kader van het oorspronkelijke doel van het medische hulpmiddel mogen worden aangebracht. Vervangproducten dienen alleen tot het herstellen van de toestand die door de fabrikant als conform is verklaard. Bij vragen over het juiste gebruik of aanbrengen staan onze productspecialisten voor u klaar.

Artikel 8: Bevoegde rechtbank en slotbepaling

8.1. Alle geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, vallen onder de bevoegdheid van de arrondissementsrechtbank te Arlon (Aarlen) wanneer de bestellende partij bij het handelsregister, kamer van koophandel ingeschreven, een publiekrechtelijk rechtspersoon of een publiekrechtelijk bijzonder vermogen is; de leverende partij heeft eveneens het recht een rechtsvordering in te stellen bij de rechtbank in de plaats waar de bestellende partij zijn hoofdkantoor heeft. Uitsluitend Belgisch recht is van toepassing met uitsluiting van de wetten betreffende de internationale koop van roerende zaken, ook wanneer de bestellende partij zijn ondernemingszetel in het buitenland heeft. Indien een van de voorafgaande bepalingen of artikelen ervan nietig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. Indien deze algemene leveringen betalingsvoorwaarden leemten bevatten, dan worden voor het opvullen van de leemten de juridisch rechtsgeldige regelingen overeengekomen, die de partijen met het oog op de economische doelstellingen van de overeenkomst en met het oog op deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zouden zijn overeengekomen, indien ze de leemten hadden gekend.

Artikel 9: Veiligheid in de leveringsketen

9.1. De leverancier verklaart dat:

  • goederen die in opdracht voor de besteller worden geproduceerd, opgeslagen, getransporteerd, aan haar worden geleverd of door haar in ontvangst worden genomen op veilige bedrijfsterreinen en op veilige overslagplaatsen worden geproduceerd, opgeslagen, be- of verwerkt en verladen. Tijdens de productie, de opslag, de be- of verwerking, de verlading en het transport beschermd zijn tegen toegang door onbevoegden.
  • het personeel dat wordt ingezet voor de productie, de opslag, de be- of verwerking, de verlading, het transport en de in ontvangstneming van dergelijke goederen betrouwbaar is
  • andere zakenpartners, die in haar opdracht handelen, ervan op de hoogte zijn dat ze eveneens maatregelen moeten treffen om de bovengenoemde leveringsketen te beveiligen.