Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden voor de verkoop van goederen door Varodem® s.a. voor Nederland

Toepassingsgebied algemeen

Deze leveringsvoorwaarden gelden voor het gehele handelsverkeer van Varodem® s.a.(hierna te noemen “Leverancier”) met de Nederlandse zakelijke klant, ook indien deze bij latere overeenkomsten niet genoemd zou worden. Zij zijn eveneens van toepassing wanneer de klant, in het bijzonder bij het plaatsen van de opdracht, verwijst naar de eigen algemene voorwaarden. Voor afwijkingen van de verkoopvoorwaarden van de Leverancier is de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de Leverancier noodzakelijk.

Leveringsovereenkomst

(1) Alle leveringen worden op risico van de klant door een door de Leverancier opdracht gegeven verzenddienst uitgevoerd.

(2) De leveringen worden geheel of deels opgeschort in geval van overmacht (hieronder zijn te verstaan omstandigheden en gebeurtenissen die bij een met zorg gevoerde bedrijfsvoering niet verhinderd hadden kunnen worden), bij gebeurtenissen met betrekking tot arbeidsconflicten, met name stakingen en uitsluiting, als wel bij het optreden van onvoorziene belemmeringen waarop de leverancier geen invloed heeft, bijvoorbeeld bedrijfsstoringen, vertragingen in de aanlevering van essentiële materialen. Dit is eveneens van toepassing wanneer deze omstandigheden zich bij onderleveranciers voordoen. De leveringstermijn wordt verlengd overeenkomstig de duur van dergelijke omstandigheden of belemmeringen. Voor de voornoemde omstandigheden is de Leverancier ook niet aansprakelijk als ze tijdens een reeds bestaande vertraging ontstaan.

(3) Er kunnen geen rechten ontleend worden aan beschrijvingen en afbeeldingen. Constructie- en vormwijzigingen die terug te voeren zijn op verbeteringen van de techniek of wettelijke voorschriften blijven tijdens de leveringstijd voorbehouden, mits het geleverde niet aanzienlijk gewijzigd wordt en de wijzigingen voor de klant redelijk zijn.

(4) De leveringen die u van ons ontvangt zijn vrij van porto en kosten. De kosten van speciale, door de klant gewenste verzendbedrijven, berekent de Leverancier volledig door. Kostenstijgingen waarop wij geen invloed hebben, kunnen een wijziging van de genoemde bedragen tot gevolg hebben. Door ons uitgevoerdedeelzendingen worden kosteloos uitgevoerd.

(5) Ziet de klant onrechtmatig van zijn verstrekte opdracht af, dan kan de Leverancier, zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid een daadwerkelijke schadevergoeding geldend te maken, 25% van de verkoopprijs eisen ten behoeve van de verwerkingskosten van de opdracht en gederfde winst. De klant ontvangt geen bewijs van geringere kosten.

(6) Zowel op maat gemaakte en speciale uitvoeringen kunnen niet geruild worden.

(7) Het terugzenden van geconfectioneerde producten wordt uitsluitend geaccepteerd binnen vijftien werkdagen na levering en wanneer de producten nog in originele en onbeschadigde verpakking zitten.

Onder onbeschadigde en originele verpakking wordt verstaan: de verpakking zoals door Varodem® geleverd, onbeschreven, compleet, onbestickerd en ongekreukt.

Prijs en betalingsvoorwaarden

De prijzen gelden af fabriek en in Euro’s, exclusief de telkens geldende wettelijke BTW.

Wanneer de klant verzuimt te betalen, bijvoorbeeld als gevolg van de overschrijding van de betalingstermijn, wordt met voorbehoud van de indiening van een verdere schadevergoeding, rente ter hoogte van de wettelijke rente, maar ten minste 8% boven de respectievelijke basisrente volgens artikel 119a BWB, berekend. Bij betalingsverzuim en gegronde twijfel aan de solventie of kredietwaardigheid van de klant is de Leverancier – zonder afbreuk te doen aan alle overige rechten – bevoegd zekerheden of vooruitbetaling van uitstaande leveringen te eisen en alle aanspraken uit de zakelijke overeenkomsten per direct opeisbaar te stellen. Is de klant ingeschreven in het handelsregister, een rechtspersoon of een openbaar lichaam, dan geven alleen onbestreden of rechtsgeldige vorderingen het recht tot schuldvergelijking of achterhouding.

Vrijwaring/Uitsluiting van aansprakelijkheid

De klant dient de geleverde goederen bij ontvangst onmiddellijk te onderzoeken op gebreken met betrekking tot de toestand van de goederen en het gebruiksdoel, anders geldt het product als goedgekeurd. Reclamaties worden enkel in ontvangst genomen, indien deze binnen acht dagen na ontvangst van de goederen – in geval van verborgen gebreken na hun ontdekking, ten laatste echter binnen een jaar na ontvangst van de goederen – schriftelijk met toevoeging van kwitantie(s) ingediend worden. 16

Indien de goederen een gebrek vertonen, kan de klant aanspraak maken op verbetering van het gebrek achteraf of op een vervanging van het geleverde. Is de verbetering achteraf niet afdoende, dan kan de klant naar keuze de overeenkomst ontbinden of een gepaste mindering van de koopprijs verlangen. Afgekeurde goederen kunnen alleen met uitdrukkelijke instemming van de Leverancier teruggestuurd worden. Om hygiënische redenen kan de Leverancier alleen gewassen goederen voor reparatie of verandering aannemen. De aansprakelijkheid van de Leverancier voor schadevergoeding op grond van een civiele, strafrechtelijke of enig andere rechtsgrond wordt uitgesloten; dit geldt niet wanneer het gaat om overlijden, persoonlijk letsel of schade aan de gezondheid of opzettelijke schending of grove nalatigheid van de Leverancier of iemand die plaatsvervangend aan diens verplichtingen voldoet of wanneer het gaat om eenschending van een wezenlijke verplichting voor het bereiken van het doel van de overeenkomst. In het laatste geval is de aansprakelijkheid in geval van een lichte nalatigheid beperkt tot de voor de overeenkomst typische voorzienbare schade.

Eigendomsvoorbehoud

Alle door de Leverancier geleverde goederen blijven eigendom van de Leverancier totdat de klant de volledige betaling van de vordering aan de Leverancier conform de overeenkomst nagekomen is. De klant is echter bevoegd in de gewone gang van zaken over de gekochte goederen te beschikken. Handelt de klant in strijd met de overeenkomst, met name door betalingsverzuim, dan is de Leverancier na aanmaning gerechtigd de goederen terug te nemen en is de klant tot teruggave verplicht. Zowel de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud als de verpanding van de geleverde objecten door de Leverancier gelden niet als annulering van de overeenkomst. De klant staat nu reeds de vorderingen aan derden, ontstaan uit doorverkoop van de geleverde goederen ter zekerheid aan de Leverancier, af en wel onafhankelijk van het feit of de geleverde objecten zonder of na bewerking doorverkocht zijn. De klant blijft echter ondanks deze overdracht bevoegd tot intrekking van de vordering.

De bevoegdheid van de Leverancier om de vorderingen zelf in te trekken blijft daardoor onaangetast; de leverancier verplicht zich echter de vorderingen niet in te trekken zolang de klant zijn betalingsverplichtingen zoals voorgeschreven nakomt en niet in betalingsverzuim is. Is dit echter wel het geval, dan kan de Leverancier eisen dat de klant de overgedragen vorderingen en diens schuldenaars bekend maakt, alle voor de inning vereiste informatie verstrekt, de bijbehorende documenten overhandigt en de schuldenaars (derden) de overdracht meedeelt. De klant mag de geleverde objecten noch verpanden noch ter zekerheid in eigendom overdragen.

Bij zowel verpanding als inbeslagname of andere beschikkingen door derden dient de klant de Leverancier daar onmiddellijk van te berichten en hem alle informatie en documenten ter hand te stellen die voor de uitoefening van zijn rechten noodzakelijk zijn. Deurwaarders dan wel derden dient op het eigendomsvoorbehoud van de Leverancier gewezen te worden. Overstijgt de waarde van de zekerheden de vorderingen van de Leverancier met meer dan 20%, dan zal de Leverancier op verzoek van de klant in dit opzicht zekerheden naar zijn keuze vrijgeven.

Bevoegde rechtbank en salvatorische clausule/slotbepaling

De bevoegde rechter voor alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is de arrondissementsrechtbank te Roermond wanneer de Klant bij het handelsregister is ingeschreven, een rechtspersoon of een openbaar lichaam is; de leverancier is eveneens bevoegd bij de hoofdzetel van de Klant een rechtsvordering in te dienen. Er geldt uitsluitend Nederlands recht met uitsluiting van wetgeving betreffende de internationale koop van roerende zaken, ook wanneer de klant in het buitenland gevestigd is. Mocht een van de voorafgaande bepalingen dan wel artikelen nietig zijn of worden, dan blijft de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor onverminderd van kracht.

Zekerheid in de toeleveringsketen

De tegenpartij verklaart dat goederen die in opdracht van Varodem® s.a. geproduceerd, opgeslagen, verzonden, aan haar geleverd of door haar geaccepteerd worden:

• op veilige productielocaties en op veilige overslagplaatsen geproduceerd, opgeslagen, be- en verwerkt en verladen worden

• tijdens de productie, opslag, be- en verwerking, verlading en transport beschermd worden tegen onbevoegde toegang het personeel voor de productie, opslag, be- en verwerking, verlading, transport en overname van dergelijke goederen betrouwbaar isandere partijen, die in haar opdracht handelen ervan op de hoogte zijn dat ook zij maatregelen dienen te treffen om de hierboven genoemde toeleveringsketen te garanderen.

Wijzigingen en vergissingen voorbehouden.